કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

TET-TAT Matirials

TET-TAT matirial
Bharat nu Bandharan(Constitution of India)QUIZclick here 
Buddhi Mapan (Measuring Intelligence) QUIZ click here
Bachav Prayukti (Rescue devices) Quiz click here
Rashtriya Pritik (National Symbols) Quiz click here 
Kriyatmak Sanshodhan (Interactive research) Quiz click here
bharat na rajkaran (Politics of India) Quiz click here
MULYANKAN (EVALUTION) QUIZ click here 
Varg Vyavahar (Class Interaction) Quiz  click here

No comments:

Post a Comment