કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Gujarati grammer

Gujarati grammer

(1) Alankar   click here

(2) Chhand   click here

(3)Shabda samuh mate ek shabda click here

(4) Jodani na niyamo  click here

(5) Samas  click here

(6) Sandhi na niyamo  click here

(7)Sahitya swarupo  click here

(8) Guj.gram.pad, sangya, kriyapad,

   visheshan, kriya visheshan, krudant,       

   nipat, viram chinho, vibhakti,  

    sanyojak, namyogi etc.  click here

2 comments: