કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

English grammer

English Grammer  

(1) Activ-Passive voice  click here

(2) Articles  click here

(3) Direct-Indirect speech  click here

(4) Prepositions  click here

(5) Pronouns  click here

(6) Tenses  click here

No comments:

Post a Comment