કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Tuesday, January 6, 2015

CCC COMPUTER PRACTICAL VIDEOS DOWNLOAD

CCC COMPUTER PRECTICAL VIDEOS DOWNLOAD LINK

→1.CCC  Practical Video-1
 folder kevi Rite banavvu ?
(फोल्डर केसे बनाए )
click here and download


→2.CCC Practical Related Video 2
 how to Email ID configure in Outlook
( अपना ईमेल आई.डी कोंफिगर केसे करे )
click here and download

→3. CCC   Practical Video 3
How to Save Contact in Outlook
(आउटलुक में कोंटेक्ट सेव केसे करे)
click here and download

→4 CCC  Practical Video 4
 How to Create Appointment in Outlook ?
( आउटलुक में एपोएमेंट  केसे बनाए ?)
 click here and download

→5.CCC   Practical Video 5
How to Create Mail Merge in word
 (एम.एस वर्ड मे मैल मर्ज से लेटर केसे लिखे ?
click here and download

→6.CCC   Practical Video 6
How to set Reminder in Outlook 2003
(आउटलुक में रिमाइंदर केसे सेट करे)
 click here and download

→7.CCC   Practical Video 7
MS word
(एम.एस.वर्डमें केसे  लिखे
click here and download

→8.GTU CCC exam video 8
Parts of a Computer
 click here and download

→9.CCC Practical video 9 MS Paint

(पेंट में चित्र केसे बनाए )
 click here and download

→10. CCC Practical Video 10
how to set Wall paper and screensaver
 (वोलपेपर और स्किनसेवर केसे बदले)
 click here and download

→11. GTU CCC Practical Video 11
MS Word Envelopes
( एम एस वर्ड मे इन्वेलोप्स केसे बनाए ? )
click here and download

No comments:

Post a Comment