કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Tuesday, August 9, 2016

7 ma pagan panch ange kale margdarshan

No comments:

Post a Comment