કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

CCC MATIRIAL

CCC પરીક્ષા મટીરીયલ CCC+ Registration Form CCC Exam On Duty Circular

MITRO AHI CCC ANE CCC+ NI LAGBAHG TAMAM MAHITI MUKVA MA AVI CHE JE MITRO AA EXAM. APVANI HOY TENA MATE KHUB UPYOGI THSE
CCC પરીક્ષા મટીરીયલ
CCC + પરીક્ષા મટીરીયલ

-->>પ્રેકટીસ ઓનલાઇન ટેસ્ટ સી.સી.સી.પરીક્ષાની તૈયારી માટેની પ્રેકટીસ ઓનલાઇન ટેસ્ટ આપો. -- ટેસ્ટથી આપણને ખબર પડશે કે આપણને કેટલુ આવડે છે અને હજી કેટલી તૈયારીની જરુર છે,અહી ક્લીક કરો (નામ અને મો.નમ્બર આપી સબમીટ પર ક્લીક આપજો.)*
CCC પરિક્ષાની તૈયારી માટે અહિં ફ્લેશ પ્લેયરમાં બનાવેલી ફાઇલ છે. તે ડાઉનલોડ કરો અને જાણો તમે તૈયાર છો કે નહી


» ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિ.(GTU) ના માન્ય કેન્દ્રોનીયાદી 

1 comment: