કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Other ENGLISH GRAMAR


 • ARTICLE - આર્ટિકલ -
 • Noun - નાઉન - ભાવવાચક સંગ્ના
 • Preposition - નામયોગી અવયવ
 • Change the Degree - તુલના બદલો
 • Conjunction (સંયોજકો)
 • MODAL AUXILIARIES (સહાયકારક ક્રિયાપદ)
 • Punctuation Marks(વિરામચિહ્નો)
 • કાળની સામાન્ય માહીતી 
 • શોર્ટ એંડ સ્વીટ કાળનો કોઠો
 • સાદો વર્તમાનકાળ ( Simple Present Tense )
 • ચાલુ વર્તમાનકાળ ( Continuous Present Tense )
 • પૂર્ણ વર્તમાનકાળ ( Perfect Present Tense )
 • સાદો ભૂતકાળ ( Simple Past Tense )
 • ચાલુ ભૂતકાળ ( Continuous Past Tense )
 • પૂર્ણ ભૂતકાળ – Perfect Past Tense
 • સાદો ભવિષ્યકાળ ( Simple Future Tense )
 • ચાલુ ભવિષ્યકાળ ( Continuous Future Tense )
 • પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ ( Perfect Future Tense )
 • ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાનકાળ ( Continuous Perfect Present Tense )
 • ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ ( Continuous Perfect Past Tense )
 • ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ ( Continuous Perfect Future Tense )
 • Chang the Voice - વાક્ય પ્રયોગ
 • No comments:

  Post a Comment