કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Monday, December 15, 2014

today's ccc practical paper 15 / 12 / 2014

💥Ccc practical paper💥
➡ Date 15/12/2014
➡ 3 TO 5/30


👉 1 Tamara number nu folder tema tamara name nu sub folder

👉 2 Note pad ma tamara name na folder ma list name ni text file save karo tema 5 animal na name lakhi file ne save karo.pachi aa text file ne delete karo ane aa file ne recycle bin mathi pachi medvo

👉 3 paint ma ek vartul ek choras ane ek lamb chaoras dori darek alag alag color puro

👉 4 wallpaper screen saver change karo

👉 5 word ma fakro

👉 6 M.s outlook ma bank mathi 15000 ni home loan lidhi che masik 8 hapta che te mate nu reminder set karo

No comments:

Post a Comment