કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Saturday, November 1, 2014

LOWER PRIMARY BHARTI ONLINE APPLICATION START

Tarikh 4 ,6 & 8 NOVEMBER  A RECEIVING CENTRE PAR RAJA REHSE.


(1) RECIEVING CENTRE(2) CERTIFICATE LIST

image by .kj parmar                                                      

No comments:

Post a Comment