કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Wednesday, November 5, 2014

DOWNLOAD GUJARAT ROZGAR SAMACHAR KARKIRDI MARGDARSHAK VISHESHANK -2014ગુજરાત રોજગાર સમાચાર – કારકિર્દી માર્ગદર્શક
વિશેષાંક – ૨૦૧૪


CLICK HERE AND DOWNLOAD

courtesy : GSWAN

No comments:

Post a Comment