કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Thursday, October 30, 2014

DUPLICATE MARKSHEET/CERTIFICATE MEDAVAVA MATENU FORM ANE JODVANA ADHARO-SEB

ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગેનુ ફોમ તથા જરૂરી આધારો સામેલ કરવાની માર્ગદર્શીકા

CLICK HERE AND DOWNLOAD

courtesy : SEB

No comments:

Post a Comment