કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Monday, October 27, 2014

2015-TARIKH PAR THI VAAR SHODHO


No comments:

Post a Comment