કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Monday, October 27, 2014

12th ma vidhyarthi ne 12 mark mali sake


No comments:

Post a Comment