કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Saturday, September 20, 2014

GPSC ADVT.9/2014 Sudharo


No comments:

Post a Comment