કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Saturday, August 30, 2014

Maasvar Ayojan std.1 to 12

Download monthly syllabus for guj. in pdf

(1) std.1 click here
(2) std.2 click here
(3) std.3 click here
(4) std.4 click here
(5) std.5 click here
(6) std.6 click here
(7) std.7 click here
(8) std.8 click here
(9) Masvar updates (std.9 to 12) click here
(10) primary time table click here

courtesy by : navnit

No comments:

Post a Comment