કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Wednesday, October 22, 2014

STD.1-5 JILLA WISE JAGYA NU LIST


No comments:

Post a Comment