કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Saturday, November 15, 2014

Today's GPSC updates 15/11 / 2014

Result of Interview for Assistant Director (Nursing), Gujarat Nursing Services, Class-I Advt. No. 1/2014-15

CLICK HERE AND DOWNLOAD

courtesy : GPSC

No comments:

Post a Comment