કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Saturday, November 1, 2014

PT TEACHERS MATE RTE ACT-2009 MA FERFAR KARVA MATE RAJUAT


No comments:

Post a Comment